Spring naar hoofd-inhoud

Privacyverklaring Stichting Huurdersbelangen

3 december 2018

Inleiding
De Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen (SHB) vormt de formele vertegenwoordigster van de huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. De SHB komt op voor de belangen van alle huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en is een belangrijke gesprekspartner voor de directie. Regelmatig vindt overleg plaats met de woningstichting over zaken als wonen, huren, leefbaarheid, onderhoud, renovatie, sloop etc. Daartoe verwerken wij persoonsgegevens. We vinden het van het allergrootste belang dat uw privacy wordt gerespecteerd. Wij gaan daarom zorgvuldig om met (persoons)gegevens. Met deze privacyverklaring willen we u graag duidelijk en transparant informeren welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens.

De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen handelt binnen de kaders van de wet.

Wat zijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Dit zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum maar ook iemands IP-adres. Het gaat dan om een combinatie van deze gegevens. Alleen een telefoonnummer is geen persoonsgegeven. Maar gecombineerd met een geboortedatum kan dit leiden tot informatie waarmee een persoon te identificeren is.

Wat is verwerken
Onder verwerken wordt verstaan: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken we
Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • volledige naam;

 • adres;

 • postcode;

 • woonplaats;

 • telefoonnummer;

 • e-mailadres.

Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Ze is als stichting in juridische zin verwerkingsverantwoordelijke. In het geval van gegevensverwerking van persoonsgegevens door externe partijen, maakt de SHB afspraken over de eisen waar de verwerking aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. De SHB controleert deze afspraken 1 keer per jaar. Bij het aanstellen van een verwerker wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

Geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen verzamelt voor de uitvoering van haar dienstverlening geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Gegevens over websitebezoek (www.shbwoongoedzvl.nl) worden niet geanalyseerd. De website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. De kans op het ontvangen en verwerken van persoonlijke gegevens van minderjarigen is nihil, mocht daarvan sprake zijn neem dan contact op met info@shbwoongoedzvl.nl opdat de informatie verwijderd kan worden.

Doeleinden en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;

 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • Als we hier wettelijk toe verplicht zijn.

We verwerken de persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen
Er worden geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wanneer de termijnen verstreken zijn, worden uw gegevens verwijderd/vernietigd. Wij vinden het belangrijk dat ook het vernietigen van gegevens met zorg gebeurt.

Delen met derden
Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen verstrekt enkel uw gegevens aan externe partijen indien die noodzakelijk zijn om onze doeleinden te verwezenlijken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe beveiligen we uw gegevens
Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen neemt bescherming van persoonsgegevens serieus. De persoonsgegevens worden beveiligd met passende technische en organisatorische maatregelen. Dit moet ervoor zorgen dat persoonsgegevens niet misbruikt worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen

Wat zijn uw rechten
Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen vindt het belangrijk dat de huurder de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Door een mail te sturen naar info@shbwoongoedzvl.nl of te bellen naar het ambtelijk secretariaat onder nummer  0115-636051 kunt u een verzoek doen om van uw recht gebruik te maken. Geef duidelijk aan wat uw verzoek is.
Daarbij kunt u gebruik maken van de volgende rechten:

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;

 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;

 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;

 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;

 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;

 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Vragen over privacy
Heeft u vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring dan kunt u mailen naar info@shbwoongoedzvl.nl of bellen naar 0115-636051.

Wilt u meer informatie over de privacywetgeving of de handhaving hiervan dan kunt u informatie vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Aanpassen privacyverklaring
Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen evalueert deze privacyverklaring minimaal één maal per jaar. Waar nodig vindt eerder een bijstelling plaats. De meest recente verklaring vindt u op onze website. Wanneer die voor het laatst is gewijzigd kunt u herleiden aan de genoemde versiedatum.