In gesprek met.....

Voorzitter Paul Nijskens:
groot hart voor de sociale huursector

Onafhankelijk voorzitter Paul Nijskens van Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen blijft nog ruim een half jaar in functie. Daarna krijgt iemand anders de voorzittershamer. Het zal wennen worden. Sinds het midden van de jaren tachtig is deze inwoner uit Kloosterzande, in het dagelijks leven werkzaam als bode bij de gemeente Hulst, nauw betrokken bij het wel en wee van de ‘woningbouw’. 
In 1985 werd hij lid van de plaatselijke bewonerscommissie van de toenmalige RZVW. Er stond een flink renovatieproject op stapel en Paul Nijskens wilde daar graag z’n zegje over doen. Z’n enthousiasme viel op. Hij werd lid van de bewonerscontactraad van de RZVW. In het jaar 1994 volgde hij Piet Everaert op als voorzitter. Eind jaren negentig werd de bewonersraad getransformeerd in een onafhankelijke Stichting Huurdersbelangen RZVW. Paul bleef voorzitter, ook toen RZVW per 1 januari 2006 met de AWZV fuseerde in Woongoed ZVL.  
Zijn positie in het bestuur is uniek. Paul Nijskens is de enige niet huurder in het bestuur van de stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. ,,Statutair is dat mogelijk’’, vertelt Paul Nijskens. ,,Ik ben een onafhankelijk voorzitter, maar wel met een groot hart voor de sociale huursector. Ik heb immers zelf lang gehuurd.’’
De stichtingsvoorzitter stelt vast dat de huurders de voorbije jaren  mondiger zijn geworden. Paul Nijskens: “Wie klaagt wil snel antwoord. Men moet zich daarbij realiseren dat sommige zaken tijd vragen om uit te zoeken. Huurders kunnen ervan verzekerd zijn dat we serieus naar alles kijken.” Voor de ondersteuning vanuit de woningcorporatie heeft Paul Nijskens niets dan lof.
In een krimpgebied als Zeeuws-Vlaanderen moet je als corporatie een ander beleid voeren dan in snelgroeiende regio’s in de Randstad. “Als we het over nieuwbouw hebben zal hier het accent de komende jaren liggen op levensloopbestendige woningen. Ons gebied vergrijst.’’ Ook duurzaamheid (zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen) vormt momenteel een hot issue.
Een aantal keren per jaar zit het stichtingsbestuur om tafel  met directeur-bestuurder Ralph van Dijk. Paul Nijskens omschrijft hem als een ‘zeer kundig man’. Over alles kan worden gepraat, aldus de SHB-voorzitter. Dat er kritische vragen worden gesteld in het periodieke overleg met de directeur-bestuurder vindt Paul Nijskens niet meer dan logisch. ,,Dat is onze taak.’’
Een tijdrovende klus, onafhankelijk voorzitter? “Qua tijd valt het reuze mee. Het kost me gemiddeld een halve dag per week.”
In het SHB-bestuur is inmiddels een nieuw lid voorgedragen. Het is Lilian de Feber uit Heikant.
Paul Nijkens: “Het is de bedoeling dat alle Zeeuws-Vlaamse regio’s vertegenwoordigd zijn in ons bestuur. Daarom zijn we nu specifiek op zoek naar een huurder uit West-Zeeuws-Vlaanderen die ons bestuur wil komen versterken.” Het is een vrijwilligersjob. Men ontvangt wel een onkostenvergoeding.  

Penningmeester Hans Hegeman:
‘Onze mening telt’
 

Eind december stopt Hans Hegeman  als penningmeester van Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. In het stichtingsbestuur, dat bestaat uit huurders en een onafhankelijk voorzitter (een niet huurder), vertegenwoordigt de Axelaar de huurders in de gemeente Terneuzen. Woongoed ZVL heeft, met uitzondering van de stad Terneuzen, woningen in alle kernen van de gemeente.
Eind jaren zestig belandde Hans Hegeman in Zeeuws-Vlaanderen. Inmiddels geniet hij alweer de nodige jaren van z’n pensioen. Daarvoor was hij werkzaam als veiligheids- en kwaliteitsmedewerker bij een isolatiebedrijf.

Al vanaf de jaren tachtig heeft de geboren en getogen Amsterdammer bemoeienis met de ‘woningbouw’, eerst de RZVW, later Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. De bewonerscommissie Axel, de vroegere contactraad, Stichting Huurdersbelangen: Hans Hegeman kan bogen op een berg bestuurservaring. In de verschillende besturen hebben ze de Axelaar de voorbije decennia leren kennen als een man die z’n mening niet onder stoelen of banken steekt. Hans Hegeman vindt het belangrijk dat als er zaken zijn waar je het niet mee eens bent je je stem moet laten horen. “Als je niks zegt, gebeurt er niks’’, vindt hij.
De bestuursleden van Stichting Huurdersbelangen zijn de ‘oren en ogen’ van de Zeeuws-Vlaamse huurders. “We praten als bestuur met  directeur-bestuurder Ralph van Dijk over belangrijke beslissingen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, sloop- en nieuwbouwplannen en het duurzaamheidsbeleid.  Onze mening telt’’, is z’n ervaring.
Bij een bestuurslidmaatschap komt het nodige leeswerk kijken, al moet je dat ook niet overdrijven. “Het aantal uren dat ik ermee kwijt ben valt eigenlijk best wel mee.”
Op gezette tijd volgen de bestuursleden een dagcursus. Hans Hegeman:  “Een must. Zo blijf je op de hoogte van de  ontwikkelingen in de volkshuisvesting. Telkens zijn er veranderingen.”
Ook als je het ergens hartgrondig mee oneens bent moet je blijven praten, aldus de Axelaar. “Als je niet praat kom je niet verder.”
Penningmeester Hans Hegeman hoopt dat zijn opvolger/opvolgster in het SHB-bestuur snel bekend is. “Ik ga hem of haar goed inwerken om de overgang soepel te laten verlopen.”

Vervolgtraining

Op 10 oktober hebben wij als Stichting Huurdersbelangen een vervolgtraining gehad om onze kennis verder uit te breiden. Deze training was samen met de huurdersorganisaties van Clavis en Woonstichting Hulst.

Verscheidene onderwerpen kwamen aan bod, o.a.

 • huisvesting van ouderen, het langer zelfstandig wonen, de doorstroom naar levensloopbestendige woningen, welke instrumenten woningcorporaties hebben ontwikkeld om deze doorstroom te realiseren en wat er zou kunnen werken in Zeeuws Vlaanderen.
  Wij gaan dit zeker op de agenda zetten voor een vergadering met Woongoed.
 • onderverhuur en/of inwoning, inleiding over de verschillende termen onderhuur, medehuur, samenwonen, inwonen en de bedoeling van deze regelgeving.
 • communicatie, wat gaat er goed en wat gaat er niet goed in de communicatie met de individuele huurders. Naar aanleiding van enkele praktijkvoorbeelden is dit ook zeker een agendapunt voor een volgende vergadering met Woongoed.

Tot slot hebben we, samen met de twee andere huurdersorganisaties, gesproken over de rol en positie van huurdersorganisaties en hun imago. Vooral de bekendheid is nog steeds niet optimaal en daar ligt een uitdaging om die te verbeteren.

Het was een vermoeiende, maar productieve, dag. Bij deze samenkomst met de twee andere huurdersorganisaties bleek dat er veel overeenkomsten waren en dat vooral communicatie een verbeterpunt is.

Laura Fekkes, secretaris

 

 

 

 


Dag van het Huren

Op 7 oktober 2017 vindt de jaarlijkse Dag van het Huren plaats. Dit is een initiatief van Aedes, vereniging van woningcorporaties.

Na een succesvolle Dag van het Huren in 2016, hadden wij graag ook dit jaar samen met Woongoed ZVL willen deelnemen aan dit initiatief. Door omstandigheden kan dit helaas niet doorgaan. 

Wij kijken naar een andere manier om met u in gesprek te gaan.


Nieuwe samenwerkingsovereenkomst SHB

Maandag 19 september tekenden Paul Nijskens (voorzitter SHB), Willy de Groff (secretaris SHB) en Ralph van dijk (directeur/bestuurder van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen) de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Aanleiding voor het vernieuwen van de samenwerkingsovereenkomst waren de veranderingen in de Woningwet 2015.

In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd hoe het overleg plaatsvindt, over welke onderwerpen we informatie- advies of instemmingrecht hebben en de (financiële) ondersteuning.

Samenwerkingsovereenkomst


Woningwet 2015

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. In de nieuwe wet staan aangescherpte regels over het taakgebied van de woningcorporaties  en het toezicht. Daarnaast is met de vernieuwde Woningwet de positie van de huurdersorganisaties fors verbeterd. Met meer rechten en extra mogelijkheden. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • Huurdersorganisaties zijn volwaardig partij bij de prestatieafspraken.
 • Minimaal een derde van de leden van de Raad van Commissarissen wordt benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie
 • Huurdersorganisaties hebben instemmingsrecht bij fusies.
 • Het wordt mogelijk een huurdersraadpleging te houden.
 • Het recht op financiering van huurdersorganisatie wordt beter vastgelegd.
 • Huurdersorganisaties krijgen meer scholingsmogelijkheden.
 • Corporaties moeten overleg voeren met huurderorganisaties en bewonerscommissie over de voorgenomen werkzaamheden in de eerstvolgende vijf jaar.